Soutěž ukončena.
Background

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

1.           Název soutěže:

„Velká zimní soutěž na čerpacích stanicích MOL – palivo za milion a mnoho dalších výher“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky čerpacích stanic MOL, která probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL na území České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen Čerpací stanice). V rámci této soutěže je možné po natankování paliva na Čerpací stanici a odeslání soutěžní SMS za podmínek uvedených níže vyhrát jednu z 900 výher uvedených v těchto pravidlech (dále jen Výhra). Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen Soutěž).

 

2.           Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem Soutěže je společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 49450301 (dále jen Pořadatel).

 

3.           Technický partner Soutěže:

Technickým partnerem Soutěže je společnost ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 03676307 (dále jen Technický partner).

 

4.           Administrátor Soutěže:

Administrátorem Soutěže je Agentura GATE s.r.o., se sídlem V Třešňovce 227/12, 190 00 Praha 9, IČO: 289 27 273 (dále jen Administrátor).

 

5.           Doba konání Soutěže:

Soutěž probíhá od 01.01.2019 00:00:00 do 03.03.2019 23:59:59 včetně (dále jen Doba trvání Soutěže). Soutěž je rozdělena na 9 soutěžních kol a závěrečné losování.

 

1. soutěžní kolo trvá od 01.01.2019 00:00:00 do 06.01.2019 23:59:59

2. soutěžní kolo trvá od 07.01.2019 00:00:00 do 13.01.2019 23:59:59

3. soutěžní kolo trvá od 14.01.2019 00:00:00 do 20.01.2019 23:59:59

4. soutěžní kolo trvá od 21.01.2019 00:00:00 do 27.01.2019 23:59:59

5. soutěžní kolo trvá od 28.01.2019 00:00:00 do 03.02.2019 23:59:59

6. soutěžní kolo trvá od 04.02.2019 00:00:00 do 10.02.2019 23:59:59

7. soutěžní kolo trvá od 11.02.2019 00:00:00 do 17.02.2019 23:59:59

8. soutěžní kolo trvá od 18.02.2019 00:00:00 do 24.02.2019 23:59:59

9. soutěžní kolo trvá od 25.02.2019 00:00:00 do 03.03.2019 23:59:59

Závěrečné losování: 06.03.2019

Losování náhradníků: 20.03.2019

 

6.           Podmínky účasti v Soutěži:

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Soutěže a poskytne Pořadateli souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů (dále jen Soutěžící).

 

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci Soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, a provozovatelé Čerpacích stanic, jakož i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže patří:     
Pořadatel, Technický partner, Administrátor a provozovatelé Čerpacích stanic.

 

7.           Účast v Soutěži:

Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že si v Době trvání Soutěže zakoupí minimálně 30 l paliva Evo diesel, Evo diesel plus, Evo 95 nebo Evo 100 plus (dále jen Palivo) na Čerpací stanici, a to v rámci jednoho nákupu. Při nákupu obdrží Soutěžící pokladní doklad / účtenku (dále jen Soutěžní účtenka) a odešle SMS v předepsaném tvaru na tel. číslo +420 605 991 100 (dále jen Soutěžní SMS).

 

Tvar Soutěžní SMS: Provozovna + Číslo účtenky (bez mezer)

Příklad Soutěžní SMS: 20061811/1

 

 

Soutěžní SMS musí být odeslána z čísla mobilního telefonu českého operátora (O2, T-Mobile, Vodafone, Nordic Telecom a virtuální operátoři v jejich sítích) a doručena na uvedené výše telefonní číslo v Době trvání Soutěže. Rozhodující pro zařazení do Soutěže je čas doručení Soutěžní SMS na uvedené telefonní číslo.


Soutěžní SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu mobilního operátora Soutěžícího. SMS službu technicky zajišťuje Technický partner.

 

Doručené Soutěžní SMS nejsou nijak potvrzovány – Soutěž neodesílá potvrzovací SMS.

 

Soutěžící si musí pečlivě uschovat Soutěžní účtenku pro případ Výhry. Soutěžní účtenka musí obsahovat kódy zaslané v Soutěžní SMS a musí dokládat nákup minimálně 30 l Paliva.

 

Soutěžní účtenka za nákup Paliva, která splňuje podmínky pro účast v Soutěži, může být využita pro zaslání pouze jedné Soutěžní SMS. Počet Soutěžních SMS a výher jednoho Soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů Paliva splňujících podmínky Soutěže. Jeden Soutěžící může za Dobu trvání Soutěže vyhrát vícekrát.

 

Odesláním Soutěžní SMS dává Soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly Soutěže.

 

8.           Výhry:

Do Soutěže byly zařazeny následující Výhry:

 

100x     PALIVOVÁ KARTA V HODNOTĚ 10.000,- KČ

200x     HRA MONOPOLY

300x     HRA DISNEY JUNIOR                                                 

300x     1.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

 

Výhercem se stane Soutěžící, jehož Soutěžní SMS bude doručena v předem pro každé kolo stanovený čas, od něhož budou řazeny doručené Soutěžní SMS a přiřazovány jim Výhry (dále jen Šťastná chvilka), anebo co nejdříve poté, co nastane Šťastná chvilka.  Soutěž je rozdělena na 9 soutěžních kol, přičemž pro každé soutěžní kolo je stanovena právě 1 Šťastná chvilka.  Každé Šťastné chvilce je přiděleno 90 výher. Soutěžní SMS budou řazeny od nejbližší až po nejvzdálenější po času Šťastné chvilky. Výhry budou k těmto Soutěžním SMS přiřazovány v pořadí uvedeném níže.

 

V každém soutěžním kole jsou Šťastné chvilce přiděleny následující Výhry:

 

10x       PALIVOVÁ KARTA V HODNOTĚ 10.000,- KČ

20x       HRA MONOPOLY

30x       HRA DISNEY JUNIOR 

30x       1.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

 

Výhercem se dále stane Soutěžící, jehož doručená Soutěžní SMS bude vylosována v závěrečném losování. Závěrečné losování se uskuteční 06.03.2019. Do závěrečného losování budou zařazeny všechny nevýherní doručené Soutěžní SMS zaslané do Soutěže po celou Dobu trvání Soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti, pomocí softwarového řešení - generátoru náhodného čísla (za použití Mersenne twister metody).

 

V závěrečném losování se budou losovat následující Výhry:

 

10x       PALIVOVÁ KARTA V HODNOTĚ 10.000,- KČ

20x       HRA MONOPOLY

30x       HRA DISNEY JUNIOR 

30x       1.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

 

9.           Informování Výherců, určení náhradníků a předání Výher

 

Výherce bude o Výhře informován formou SMS a zveřejněním na www.vyhrajsmol.cz (dále jen Výherce). Pro toto oznámení bude použito telefonní číslo, ze kterého Soutěžící zaslal Soutěžní SMS. Toto oznámení (dále jen Výherní SMS) bude odesláno vždy následující den po skončení soutěžního kola, resp. v den závěrečného losování, vždy v čase od 14:00 do 15:00. V tomto čase budou rovněž zveřejněny výherní soutěžní kódy a koncové číslice telefonních čísel Výherců na www.vyhrajsmol.cz.

 

Výherní SMS se odesílají a Výherci se zveřejňují v následujících dnech:

07.01.2019
14.01.2019
21.01.2019
28.01.2019
04.02.2019
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
04.03.2019

06.03.2019 – Závěrečné losování

 

Ve Výherní SMS se zasílá informace o konkrétní Výhře a informace o kódu, který byl použit ve Výherní SMS. Výherce je prostřednictvím Výherní SMS požádán o zaslání skenu, příp. fotografie, Soutěžní účtenky na e-mailovou adresu info@vyhrajsmol.cz za účelem kontroly a dále o zaslání kontaktních údajů.

 

Pokud Výherce nezašle sken nebo fotografii Soutěžní účtenky do 48 hodin od odeslání Výherní SMS, kontaktuje jej telefonicky pracovník infolinky a požádá jej o zaslání skenu nebo fotografie Soutěžní účtenky a kontaktních údajů.

 

Pokud se pracovníkovi infolinky nepodaří Výherce kontaktovat, učiní další 2 pokusy o kontaktování tak, aby se celkově uskutečnily 3 pokusy o kontaktování ve třech pracovních dnech a ve třech různých časech tak, aby byla maximalizována pravděpodobnost úspěšného kontaktu s Výhercem pro ověření Soutěžní účtenky. Výherce je povinen zaslat sken nebo fotografii Soutěžní účtenky nejpozději do 48 hodin od kontaktování pracovníkem infolinky.

 

Pořadatel provede do 5 dnů od zaslání skenu či fotografie Soutěžní účtenky její kontrolu, a bude-li Soutěžní účtenka uznána, kontaktuje Pořadatel Výherce prostřednictvím SMS a potvrdí tak jeho Výhru. Pokud se zjistí při kontrole jakákoli nesrovnalost mezi Soutěžní SMS a Soutěžní účtenkou, případně nebude-li Soutěžní účtenka splňovat požadavky stanovené těmito pravidly (zejména objem a druh Paliva), nárok na Výhru zaniká, přičemž Soutěžící bude o této skutečnosti informován prostřednictvím SMS.

 

Pokud se pracovníkovi infolinky výše uvedeným postupem nepodaří kontaktovat Výherce, bude za Výherce určen náhradník dle pravidel uvedených níže.

 

Pokud bude zjištěno, že se Soutěže zúčastnila a následně vyhrála osoba, která nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, cena jí nenáleží a bude za ni určen náhradník.

 

Losování náhradníků proběhne 20.03.2019. Do losování budou zařazeny všechny nevýherní doručené Soutěžní SMS zaslané do Soutěže za celou Dobu trvání Soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti, pomocí softwarového řešení - generátoru náhodného čísla (za použití Mersenne twister metody). Vylosovaným náhradním Výhercům budou rozděleny všechny Výhry, u nichž původní Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži, pro předání Výhry nebo u nichž předání Výhry nebylo z jakékoliv důvodu možné, a to v pořadí Výher tak, jak jsou uvedené v těchto pravidlech.

 

Všechny Výhry budou zasílány poštou na Výhercem sdělenou kontaktní adresu na území České republiky nejpozději do 30 dnů od losování náhradníků. Výhry týkající se bodů zákaznického programu MOL budou připisovány na zákaznické karty.

 

Pokud jsou Výhrou body v zákaznickém programu MOL, poskytne Výherce číslo své zákaznické karty MOL a body mu budou na účet v zákaznickém programu MOL připsány. Není-li Výherce držitelem zákaznické karty MOL, je oprávněn se zaregistrovat a získat zákaznickou kartu MOL, na niž mu budou následně body připsány na libovolné Čerpací stanici. Odmítne-li Výherce registraci v  zákaznickém programu MOL nebo nedodá-li ani po opakované výzvě číslo zákaznické karty MOL, která je registrovaná na jeho jméno, Výhra propadá.

 

10.        Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zadané Soutěžícím při registraci do Soutěže v Soutěžní SMS a/nebo sdělené pracovníkovi infolinky zpracovává Pořadatel výlučně za účelem realizace Soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Svou účastí v Soutěži uděluje Soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci Soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v Soutěži, a to výlučně za účelem jeho účasti v Soutěži, prověření jeho platné účasti v Soutěži, realizace, vyhodnocení Soutěže a předání Výher, a to po dobu trvání Soutěže a 2 týdny po jejím skončení. Po ukončení Soutěže a předání Výher budou veškeré tyto osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů Výherců, jak je stanoveno níže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze Soutěže zúčastnit. Soutěžící má zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

 

Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící souhlas s tím, že je Pořadatel v souvislosti s předáním Výhry, pokud se Soutěžící stane Výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů Výherce v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech Pořadatele, konkrétně na www.vyhrajsmol.cz, www.molcesko.cz, www.facebook.com/molcesko a v časopise Panorama, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se Soutěžící stane Výhercem jedné z cen, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon, ulice vč. čísla popisného, město a PSČ) zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku Soutěže, jakým je např. zajištění doručení Výhry.

 

Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci Soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, jsou oprávněni osobní údaje Soutěžících zpracovávat Pořadatel, Technický partner, Administrátor a osoby, které se s Pořadatelem na pořádání Soutěže podílí, vyjmenované v bodě 6. těchto pravidel.

 

U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas Soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

Soutěžící má právo Pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké osobní údaje má Pořadatel k dispozici, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a o době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány.

 

Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm Pořadatel zpracovává. Pokud Soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě. Pokud Soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, je-li to technicky možné.

 

Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které má o Soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje Soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.

 

Soutěžící má právo požadovat, aby Pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, je Pořadatel povinen této žádosti vyhovět.

 

Soutěžící má právo požadovat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz nebo pokud již Pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je Pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem Soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

 

Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl Pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto právo se však týká pouze osobních údajů, které od Soutěžícího získal Pořadatel na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jíž je Soutěžící smluvní stranou.

 

Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech Pořadatele. Pokud Pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li Soutěžící námitku, je Pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

 

Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může Soutěžící obrátit na   info@vyhrajsmol.cz. Pořadatel veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.

 

Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 

11.        Kontaktní informace:

Telefonická infolinka k Soutěži na území České republiky je v provozu v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 na tel. 840 11 00 30.

 

E-mailová adresa pro dotazy k Soutěži: info@vyhrajsmol.cz.

 

12.        Další podmínky Soutěže:

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo Výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

 

Výhra není právě vymahatelná. Výše jednotlivých Výher nepodléhá dani z příjmu.

 

Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu Výhry při jejím zaslání Výherci poštou či jinak.

 

Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení Soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v Soutěži či se stahováním materiálů v rámci této Soutěže, Pořadatel neodpovídá.

 

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo Pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

 

Pokud dojde v souvislosti s předáním Výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání Výhry, nemá Výherce nárok na předání další náhradní Výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu Pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.vyhrajsmol.cz, jakož i v sídle Pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

 

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě Výher.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním Výher.

 

Pravidla Soutěže respektují právní řád České republiky.

 

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené Výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

 

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.

 

Úplná pravidla soutěže si můžete stáhnout zde.

 

 


© 2019 MOL Česká republika s.r.o.